Search Result of "นายธเนศ ณ วิเชียร"

About 11 results
Img

Researcher

นาย ธเนศ ณ วิเชียร

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

การประชุมวิชาการ

Manipulation of Lipid Microtubule Orientation with Line Optical Tweezers

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การหมุนแบบควบคุมของท่อลิปิดนาโนและท่อลิปิดไมโครโดยเทคนิค Optical Tweezer (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

นางสาว สุภัตรา ทิพพิลา

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Mechanical Vibrations, Manufacturing Technology

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาการขึ้นรูปเพื่อการใช้งานของกลาสเซรามิกส์ชนิดไมก้าที่ง่ายต่อการกรอตกแต่งเพื่อใช้ เป็นวัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซ่อมแซม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุภัตรา ทิพพิลา, ImgProf. Dr. Kimihiro YAMASHITA (สัดส่วนที่ทำวิจัย 10 %), Imgดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล, Imgน.ส. กรองกาญจน์ ศิรินุกุลวัฒนา, Imgน.ส. คนึงนุช แก้วทรัพย์ศักดิ์, Imgน.ส. ธีราภา สุพรรณโรจน์, Imgน.ส. ปาลิดา ทักษนนท์, Imgน.ส. พรพิมล ขันธจินดา, Imgนายธเนศ ณ วิเชียร, Imgรศ.ดร.กาญจนา กาญจนทวีวัฒน์ ( สัดส่วนที่ทำวิจัย 10 % )

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

นาง ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์

Resume

Img

Researcher

ดร. ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบการผลิตอัตโนมัติ, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม, การวัดทางอุตสาหกรรม, การดำรงสภาพยุทโธปกรณ์, การซ่อมบำรุงระบบราง

Resume

Img

Researcher

ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume