Search Result of "นายดนุพล แสงนาค"

About 10 results
Img

Researcher

นางสาว เขมจิรา หนองเป็ด, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and hotel)

Resume

Img

Researcher

นางสาว พิมพร ศรีรุ่งเรือง, อาจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สำนักงานอธิการบดี

สาขาที่สนใจ:สาขาการท่องเที่ยว โรงแรม คมนาคม สปา

Resume

Img

Researcher

นาย รัฐธนนท์ ธนาธรณ์คุณานนท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สำนักงานอธิการบดี

สาขาที่สนใจ:อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Resume

Img

Researcher

นางสาว วัสราภรณ์ ละนิล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

สาขาที่สนใจ:การโรงแรม, บริหารธุรกิจ

Resume

Img

Researcher

ดร. อัญชิษฐา ภูอุดม, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:บริหารธุรกิจ, การจัดการข้ามวัฒนธรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ประชากร, เศรษฐศาสตร์, สิ่งแวดล้อม, วิจัยเชิงปริมาณ

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาร่องรอยทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในบริเวณแนวชายแดนภาคตะวันตกของประเทศที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (2013)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, อาจารย์, Imgดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวเขมจิรา หนองเป็ด, อาจารย์, Imgนางสาวพิมพร ศรีรุ่งเรือง, อาจารย์, Imgนายรัฐธนนท์ ธนาธรณ์คุณานนท์, อาจารย์, Imgดร.อัญชิษฐา ภูอุดม, อาจารย์, Imgนางสาววัสราภรณ์ ละนิล, อาจารย์, Imgนางขนิษฐา คำจันทร์แก้ว, Imgนายจรายุทธ มงคลวงษ์, Imgนายดนุพล แสงนาค, Imgนายนเรศ จุลบุตร, Imgนายภานุวัฒน์ ปัญจเมธี, Imgผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

ดร. สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:บริหารธุรกิจ, การตลาด

Resume

Img

Researcher

ดร. สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาการศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การกำหนดยุทธศาสตร์

Resume