Search Result of "นาย ศุภกิจ ปานเกตุ"

About 3 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

(2015)

นักวิจัย:ImgDr.Singh Intrachooto, Associate Professor, Imgนาย ศุภกิจ ปานเกตุ,

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เก้าอีั (ม้วนสอด) (2015)

นักวิจัย:ImgDr.Singh Intrachooto, Associate Professor, Imgนาย ศุภกิจ ปานเกตุ,

ประเภท:

Img

งานวิจัย

ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (16)