Search Result of "นางสาวอิสริยะ เศรษฐวัฒน์"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเกษตร การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

Resume