Search Result of "นางสาวอัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม"

About 1 results
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลที่ 1 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรสำหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ระดับปริญญาตรี ปี 2554 (2011)

ผลงาน:กระบวนการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโภชนาการสูงคืนรูปเร็วชนิดไม่ทอดในน้ำมัน

นักวิจัย: Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์ Imgนางสาวอัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม

Doner:สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (องค์การมหาชน)