Search Result of "นางสาววาทินี บ้งชมโพธิ์"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

ระบบบริหารจัดการฟาร์มไก่ไข่ (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

นางสาว สุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ระบบฐานข้อมูล, การวิเคราะห์ฐานข้อมูล, การเขียนโปรแกรม

Resume