Search Result of "นางสาววลัยลักษณ์ ดวงประสบสุข"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยไทโอบาซิลัสโดยระบบโปรยกรอง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววลัยลักษณ์ ดวงประสบสุข

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

นาง ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมีและจุลชีววิทยา

Resume