Search Result of "นางสาวฤทัยทิพย์ สุระเสียง"

About 3 results
Img

Researcher

นางสาว ฤทัยทิพย์ สุระเสียง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Hypocholesterolemic and Hypoglycemic effects of antioxidant and bioactive compounds (animal models), โภชนบำบัด (Medical Nutrition Therapy), โภชนศาสตร์ (Human Nutrition), โภชนาการในผู้สูงอายุ (Nutrition for elderly)

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว อริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)

Resume