Search Result of "นางสาวพิชญา สอนจันทร์"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

ผลของสารเหนี่ยวนำต่อการผลิตแอสตาแซนธินในสาหร่าย Haematococcus sp. (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วนิดา ปานอุทัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวันชัย พันธ์ทวี, Imgดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนราพร พรหมไกรวร

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

ดร. ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Fermentation Technology, Food Biotechnology

Resume

Img

Researcher

ดร. วนิดา ปานอุทัย

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:สาหร่าย, เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume