Search Result of "นางสาวพรัชต์ เถี่ยนมิตรภาพ"

About 2 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากข้าวกล้องและเห็ดด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเบญจรัตน์ เทพสงเคราะห์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)