Search Result of "นางสาวพรพรรณ สุรการพินิจ"

About 5 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลภาคโปสเตอร์ ระดับดี (2010)

ผลงาน:ผลของแหล่งน้ำธรรมชาติและวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักบุ้ง

นักวิจัย: Imgดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาวพรพรรณ สุรการพินิจ

Doner:มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Img

งานวิจัย

Potential assimilation of water spinach in water resources (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgDr. Michiko Takagaki

แหล่งทุน:Chiba University

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืชผัก , เทคโนโลยีและการผลิตเมล็ดพันธุ์

Resume

Img

Researcher

ดร. พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

Resume