Search Result of "นางสาวปุญญิสา ไอยเดช"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

Influence of Beauty Bloggers on Purchasing Decision of Cosmetics Consumers in Bangkok

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

นาง ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตลาด, การตลาดเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม, การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

Resume

Img

Researcher

นาง ดาวรุ่ง ไอยเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

Resume