Search Result of "นางสาวปิยะจินต์ ปัทมดิลก"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

ความผูกพันในองค์กร กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร (2010)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวปิยะจินต์ ปัทมดิลก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวปิยะจินต์ ปัทมดิลก

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

นาง จาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการ

Resume