Search Result of "นางสาวณัฏฐิณี สังขวรรณ"

About 3 results
Img

Researcher

นางสาว ณัฏฐิณี สังขวรรณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว กนกวรรณ เหลืองน้ำเพ็ชร, อาจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา(สุขศึกษา)

Resume