Search Result of "นางสาวชุติมา บุญเสมา"

About 6 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น (2015)

ผลงาน:ผลของขนาดเมล็ดต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพลับพลึงธาร (Crinum thaianum Schluze)

นักวิจัย: Imgดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาวชุติมา บุญเสมา Imgดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายเดชา ดวงนามล

Doner:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Img

งานวิจัย

เทคนิคการผลิตกล้าพลับพลึงธารคุณภาพเพื่อการฟื้นฟู (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเดชา ดวงนามล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์, Imgดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาไม้ดอก, พืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ การผลิตและการขยายพันธุ์พืชสวน

Resume

Img

Researcher

นาย เดชา ดวงนามล

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาป่าชายเลนและการจัดการ, การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ชายฝั่ง, ความหลากหลายทางชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

Resume