Search Result of "นางสาวกมลวรรณ อิศราคาร"

About 5 results
Img
Img

งานวิจัย

บทบาทของโปรตีนในเม็ดสตาร์ชในการควบคุมคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสตาร์ชถั่วเขียวและมันสำปะหลัง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume