Search Result of "นันธวุฒิ ลีอมรสิริ"

About 83 results
Img

Researcher

ดร. นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาองค์กร, การควบรวมกิจการ

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนานวัตกรรมการวางแผนอัตรากำลังเชิงยุทธศาสตร์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแรงจูงใจและระบบการจ่ายผลตอบแทนภาครัฐ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยแผนการพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่งกรมการปกครอง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

แหล่งทุน:กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาและพัฒนาตัวแบบการประเมินแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ปี 2556-2559 (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน

Img
Img

ที่มา:กองทุนพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

หัวเรื่อง:การศึกษาแรงจูงใจและระบบการจ่ายผลตอบแทนภาครัฐ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและพัฒนาตัวแบบการประเมินแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ปี 2556-2559

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgรัชภูมิ อุดมผล

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ

ผู้เขียน:Imgพนิดา วงษ์สุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ

ผู้เขียน:Imgพีรเดษฐ์ กัลยาศิริ

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ

ผู้เขียน:Imgภัทรียา เพียรวิทยา

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12345