Search Result of "นันท์นภัส ขำโต"

About 10 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในมะละกอ (พันธ์แขกดำ) สมูทตี้โปรไบโอติก (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ศักยภาพในการผลิตเครื่องดื่มโปรไบโอติกจากมะละกอพันธุ์แขกดำและพันธุ์ปลักไม้ลาย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สารก่อภูมิแพ้, โภชนาการของอาหาร, หลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

ดร. จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, เทคโนโลยีการอาหาร, คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร, จุลชีววิทยาทางอาหาร

Resume

Img