Search Result of "นักศึกษามหาลัย"

About 2 results
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:พื้นฐานการออกกำลังกายของมวยไชยาที่มีต่อกำลังแบบแอโรบิคและแอนแอโรบิคในนักศึกกษามหาวิทยาลัยเพศหญิง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

Resume