Search Result of "นักศึกษา"

About 835 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชมเชย ประเภท ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) ในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา (2018)

ผลงาน:ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกสูตรใหม่ใส่ใจโลก

นักวิจัย: Imgดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาวอารียา มงคลขจิต Imgนางสาวปวรรัตน์ รุ่งศรี Imgดร. วินิต บัวเพ็ชร

Doner:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI)

Img

ที่มา:สกว. ฝ่าย 5 อุตสาหกรรม โครงการให้ทุนสนับสนุนโครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS)

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิต เพื่อนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีระดับชาติ ครั้งที่ 1 IRPUSCON01

หัวเรื่อง:การลดพลังงานในการอบแห้งข้าวเปลือกโดยใช้วิธีการอบแห้งแบบผสม

Img

ที่มา:านประชุมวิชาการโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The first national conference on industrial and research projects for undergraduate students: IRPUSCON-01)

หัวเรื่อง:เว็บเซอร์วิสชำระสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:ระบบธุรกรรมวิทัศน์สำหรับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...