Search Result of "นักกีฬาไท"

About 4 results
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบสอบถามการฟื้นสภาพ ความเครียดสำหรับนักกีฬาไทย

Img
Img

Researcher

ดร. จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

Resume

Img

Researcher

ดร. สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Resume