Search Result of "นส พิมพ์พร ศรีสันติแสง"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การสกัดและวิเคราะห์ปริมาณกรดไฮยาลูโรนิกจากหงอนไก่ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส พิมพ์พร ศรีสันติแสง

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Fishery Product Technology, Meat Product Technology, Egg Product Technology

Resume