Search Result of "นส ปณิตา พฤกษ์ไพโรจน์กุล"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกระบวนการล้างชิ้นงานขนาดเล็ก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส ปณิตา พฤกษ์ไพโรจน์กุล, Imgนส วิชุดา กันทัศ

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

Researcher

นางสาว กชกร สุรเนาวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Pollution Prevention, Air Pollution Control

Resume