Search Result of "นภัสวรรณ อัตถโกวิทย์วงศ์"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นางสาว เกษศิณี ตั้งอั้น, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ด้านการบัญชี การเงิน

Resume