Search Result of "นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว"

About 296 results
Img

Researcher

ดร. นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทรัพยากรนันทนาการ, ผลกระทบทางนันทนาการ, พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ, การวางแผนและการจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการ, เทคนิคการวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์อภิมานพฤติกรรมการอนุรักษ์ของผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้มครอง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์การปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgธนกฤต สังข์เฉย

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวพหางนาคและพื้นที่เชื่อมโยง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์และจัดการร่องรอยทางนิเวศในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอุษารดี ภู่มาลี

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
12345678910...