Search Result of "นนทรี"

About 200 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มนนทรีอีสานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอนุรักษ์ เครือคำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิโรจ อิ่มพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์, Imgนายธนันต์ชัย นพแก้ว, อาจารย์, Imgนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, Imgนายธิบดี บัวคำศรี, อาจารย์, Imgนางสาวภัทราภรณ์ โพนเงิน, Imgนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, Imgน.ส. อินทิรา วรรณทิพย์, Imgนางสรินทิพย์ สกุลวิชญธาดา, Imgนายสนธยา ผาลลาพัง, Imgผศ. พึงใจ พึ่งพานิช

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี 2555 CSC Quality Award 2012 (2012)

ผลงาน:ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานคณะ

นักวิจัย: Imgนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี ๒๕๕๕ (CSC Quality Award 2012) (2012)

ผลงาน:โครงการศึกษาเครื่องอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเอนกประสงค์เพื่อชุมชน

นักวิจัย: Imgนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1 "ภูมิปัญญาแห่งอีสาน"

หัวเรื่อง:สถานภาพของแหล่งน้ำหนองหารหลวงจังหวัดสกลนครกับแนวทางการขุดลอกตะกอนดิน

Img

งานวิจัย

การศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรชัย วิริยารมภ์, อาจารย์, Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, Imgนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, Imgดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, Imgดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การย่อยสลายทางชีวภาพของฟีแนนทรีนโดยจุลินทรีย์ในดินเขตร้อน (2012)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

ปัจจัยเสี่ยงด้วยโรคติดต่อของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
12345678910