Search Result of "นงเยาว์"

About 27 results
Img

Researcher

นางสาว นงเยาว์ ดอนสมไพร

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร

Resume

Img

Researcher

นาง สาหร่าย พูลเพิ่ม

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว นายิกา ปิ่นเนียม

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร , แบคทีเรีย

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบบริหารการจัดการภายในคลนิกทันตแพทย์

ผู้เขียน:Imgนงเยาว์ เจริญงามเสมอ

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgนงเยาว์ จารณะ

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวยุพดี ศิริวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอรสา อร่ามรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgดุษณีย์ ส่องเมือง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชน ในชมรมออกกำลังกาย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:Imgนงเยาว์ จับจิต

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์จากกากแคลเซียมคาร์ไบด์ในการตกตะกอนโลหะหนัก

ผู้เขียน:Imgนงเยาว์ จโนภาส

ประธานกรรมการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวินัย เลียงเจริญสิทธิ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgนงเยาว์ พ่วงรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ผู้เขียน:Imgนงเยาว์ นุชนารถ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชลาธิป สมาหิโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโลชั่นบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยแพทชูลิ

ผู้เขียน:Imgนงเยาว์ ชูสุข

ประธานกรรมการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, Imgสุพนิดา(พงษ์ศิริ) วินิจฉัย

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับตรวจหาเชื้อ Escherichia coli (E.coli) ในภาคสนาม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

นางสาว ชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สัตวแพทย์สาธารณสุข

Resume

Img

Researcher

ดร. สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Veterinary Public Health, Animal Biotechnology, Food Safety and Meat Inspection

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กฏพัซซี่สำหรับการยกเลิกการค้นหาเชิงจัดหมู่

ผู้เขียน:Imgนงเยาว์ ประชุมรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgนงเยาว์ เรืองบุญส่ง

ประธานกรรมการ:Imgดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสมบัติของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรบางชนิดเป็นวัสดุรองนอนสำหรับสัตว์ทดลอง

ผู้เขียน:Imgนงเยาว์ ศรีเอนก

ประธานกรรมการ:Imgนายภรต กุญชร ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, ImgPradon Chatikavanij

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย ชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบาดวิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพและการปรับปรุงพันธุ์พืช (ข้าว,ข้าวโพด), การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช

Resume

12