Search Result of "นครปฐม"

About 899 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ฐานคน ฐานทรัพยากร ฐานคิด : การพัฒนาจังหวัดนครปฐมบนฐานข้อมูลและการมีส่วนร่วม จัดโดย สกว. ร่วมกับจังหวัดนครปฐม

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเกษตร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ฐานคน ฐานทรัพยากร ฐานคิด : การพัฒนาจังหวัดนครปฐมบนฐานข้อมูลและการมีส่วนร่วม จัดโดย สกว. ร่วมกับจังหวัดนครปฐม

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ธรรมชาติในการยับยั้งโรคกุ้งแห้งในพริกเหลือง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ฐานคน ฐานทรัพยากร ฐานคิด : การพัฒนาจังหวัดนครปฐมบนฐานข้อมูลและการมีส่วนร่วม จัดโดย สกว. ร่วมกับจังหวัดนครปฐม

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ธรรมชาติในการยับยั้งโรคกุ้งแห้งในพริกเหลือง

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 18 - 19 กรกฎาคม 2556

หัวเรื่อง:ระบบคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มแก่นักท่องเที่ยวโดยใช้อาร์เอฟไอดี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 18 - 19 กรกฎาคม 2556

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพเสาอากาศของเครือข่ายแลนไร้สาย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 18 - 19 กรกฎาคม 2556

หัวเรื่อง:ระบบจัดการการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายแบบจำกัดพื้นที่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการจังหวัดนครปฐม "ฐานคน ฐานทรัพยากร ฐานคิด: การพัฒนาจังหวัดนครปฐมบนฐานข้อมูลและการมีส่วนร่วม"

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการเชื่อมต่อองค์ความรู้ในเส้นทางสินค้าข้าวจังหวัดนครปฐม

Img

ที่มา:โรงพยาบาลนครปฐม

หัวเรื่อง:การศึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย โรงพยาบาลนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตปัญญาในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต

Img

ที่มา:งบประมาณพัฒนาจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาวิชาการและการท่องเที่ยว

หัวเรื่อง:โครงการอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิชัย สรพงษ์ไพศาล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏนครปฐม

หัวเรื่อง:การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนิสิต กรณีศึกษาในรายวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา

Img

ที่มา:เทศบาลนครนครปฐม

หัวเรื่อง:โครงการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาของเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธเนตร ศรีสุข

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ระบบสื่อสารด้วยเครือข่ายเฉพาะกิจไร้สาย

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในข้าวสารไทยทีละเมล็ดด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด

Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู

Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

12345678910...