Search Result of "นกเงือก"

About 30 results
Img

ที่มา:โครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และศึกษาการใช้พื้นที่สำคัญ (core area) ในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

การใช้พื้นที่สำคัญ (core area) ของนกเงือก และชุมชนอนุรักษ์นกเงือกในประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:วิจักขณ์ ฉิมโฉม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, อาจารย์, Imgวิจักขณ์ ฉิมโฉม

แหล่งทุน:Shera Public Company Limited

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของนกเงือก (2012)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.พิไล พูลสวัสดิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgศ.ดร.พิไล พูลสวัสดิ์

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (8)

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของนกเงือก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของนกเงือก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของนกเงือก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์พื้นที่อาศัยของนกกก (Buceros bicornis Linnaeus, 1758) และนกเงือกกรามช้าง (Aceros undulatus (Shaw) 1881) ด้วยเครื่องส่งสัญญาณวิทยุติดตามตัวสัตว์ผ่านดาวเทียมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัด

ผู้เขียน:Imgยุทธภูมิ เกียรติอุ้มสม

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgวิจักขณ์ ฉิมโฉม

กรรมการร่วม:Imgดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์, Imgนันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, Imgพิไล พูลสวัสดิ์, Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgนันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, Imgอนรรฆ พัฒนวิบูลย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความหนาแน่นประชากรนกเงือกโดยวิธี Distance Sampling ในผืนป่าดงดิบด้านตะวันออก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ผู้เขียน:Imgพรกมล จรบุรมย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgวิจักขณ์ ฉิมโฉม

กรรมการร่วม:Imgดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์, Imgอนรรฆ พัฒนวิบูลย์, Imgพิไล พูลสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12