Search Result of "ธุรกิจชุมชน"

About 53 results
Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อการทำธุรกิจชุมชน (1997)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชนจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพจน์ บุญเรือง, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมเจตน์ จันทวัฒน์, ศาสตราจารย์, Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, Imgนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, Imgนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาว คนึงรัตน์ คำมณี, Imgนาย สิริวิทย์ พงษ์อารีย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

บทบาทของการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนของไทยที่มีต่อการขจัดความยากจน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มก

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

ที่มา:กระทรวงยุติธรรม

หัวเรื่อง:โครงการการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีแบบครบวงจรและการสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนและการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนแก่ผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวบนพื้นฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มก

หัวเรื่อง:บทบาทของการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนของไทยที่มีต่อการขจัดความยากจน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติของสมาชิกธุรกิจชุมชนต่อการเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนกับสหกรณ์เลมอนฟาร์มพัฒนา จำกัด: กรณีศึกษา ชุมชนหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ผู้เขียน:Imgโรจนี พิริยะเวชากุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุชิน ปลีหะจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสำราญ ทองเล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Can Thai Communicty business Management Alleviate Poverty?

ผู้แต่ง:ImgDr.Chollada Luangpituksa, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทแม่บ้านเกษตรกรในการพัฒนาธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งแสม ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgเจนณรงค์ เทียนสว่าง

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มสตรีทอผ้าไหม หมู่บ้านหนองเหล็ก จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้เขียน:Imgธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กระบวนการเรียนรู้ธุรกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มสตรีจังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgอรวรรณ จุลลัษเฐียร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พีรพงศ์ ทิพนาค, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ธุรกิจชุมชน ทางเลือกใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรม กรณีศึกษา บริษัท บางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgอุษณีย์ พันธ์จันทรอุไร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายบรรเทิง มาแสง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123