Search Result of "ธีรนันท์ เทพรักษ์"

About 3 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกลุ่มโมโนจีเนียนกับชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลากดวงศ์ Ariidae ในทะเลสาบสงขลา เขตจังหวัดพัทลุง

ผู้เขียน:Imgธีรนันท์ เทพรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี

กรรมการร่วม:ImgTheerawoot Lerssutthichawal

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

ดร. ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาประมง , พลวัตประชากร, การประเมินสภาวะทรัพยากรประมง , สถิติประยุกต์และการวางแผนการวิจัย

Resume