Search Result of "ธัญวรัศมิ์ เพียววาณิช"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์การ จิตวิญญาณองค์การ กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของ ผู้จัดการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgธัญวรัศมิ์ เพียววาณิช

ประธานกรรมการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาอุตสาหกรรม, จิตวิทยาองค์การ, ภาวะผู้นำในองค์การ มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน, การทดสอบทางจิตวิทยาในวงการอุตสาหกรรม, การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

Resume