Search Result of "ธัญภัค รุ่งแสงชัยเจริญ"

About 7 results
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลการนำเสนอ ระดับดีเด่น ประเภทบรรยาย (2017)

ผลงาน:การพัฒนาวิธีการเตรียมเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อเทคนิคการตรวจวัดเอทานอลที่รวดเร็วในข้าวโพด

นักวิจัย: Imgธัญภัค รุ่งแสงชัยเจริญ Imgนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Doner:สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลยอดนิยม ระดับดี ประเภทบรรยาย (2019)

ผลงาน:การประเมินความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยการตรวจวัดเอทานอลอย่างรวดเร็วด้วยการสั่นสะเทือนของคลื่นอัลตราโซนิค

นักวิจัย: Imgปาริฉัตร เจริญ Imgธัญภัค รุ่งแสงชัยเจริญ Imgนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย

Img

Researcher

นาย ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Seed Science and Technology

Resume

Img

Researcher

ดร. วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์, วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, วิทยาศาสตร์เมล็ดพันธุ์

Resume