Search Result of "ธรณีฟิสิกส์"

About 62 results
Img

งานวิจัย

การสำรวจธรณีฟิสิกส์รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด

Img

งานวิจัย

การสำรวจธรณีฟิสิกส์ เขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Img
Img

งานวิจัย

โครงการสำรวจธรณีฟิสิกส์หาลักษณะอุทกธรณีวิทยา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท จีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Img

งานวิจัย

การศึกษาแหล่งแร่สังกะสีด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

Img

งานวิจัย

การศึกษาการปนเปื้อนน้ำเค็มในชั้นน้ำบาดาลด้วยวิธีทางธรณีฟิสิกส์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์ จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อศึกษาระบบรอยเลื่อนมีพลังในภาคใต้ของไทย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img

งานวิจัย

สำรวจโบราณคดีใต้ดิน ด้วยเครื่องมือธรณีฟิสิกส์ บริเวณพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgณัฐวัฒน์ เกษเทศ, Imgนนทรัตน์ นิ่มสุวรรณ

แหล่งทุน:มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

งานสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธี Resistivity Sounding โครงการศึกษาสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำบาดาลชั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50000 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พื้นที่ 2 (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท องศา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ทรานส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด

Img

งานวิจัย

พัฒนาเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ในการศึกษาแหล่งทราย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคการสำรวจธรณีฟิสิกส์หาสายแร่ทองคำอย่างละเอียด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท อิสระ ไมนิ่ง จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

1234