Search Result of "ท่าเรือแหลมฉบัง"

About 38 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของอัตราค่าภาระของท่าเรือแหลมฉบัง (2013)

หัวหน้าโครงการ:อ.ธนรุจ โรจน์มานะวงศ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอรวรรณ โมกขะเวส, อาจารย์, Imgดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นันทพัทธ์ อภัย, Imgอ.ธนรุจ โรจน์มานะวงศ์

แหล่งทุน:บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบังเทอร์มินัล จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

โครงการการตอบโต้สถานการณ์น้ำมันรั่วไหลในท่าเรือแหลมฉบัง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัลลีย์ นวนมุสิก

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img

งานวิจัย

คุณสมบัติและผลกระทบทางพลศาสตร์ของดินถมบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบหาค่าคุณสมบัติด้านวิศวกรรมปฐพีแบบพลศาสตร์ของดินถมบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา SEATEC-SPAN-DEC

หัวเรื่อง:การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการศึกษาวิเคราะห์โครงการและออกแบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนวิจัยวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2553

หัวเรื่อง:โครงการการตอบโต้สถานการณ์น้ำมันรั่วไหลในท่าเรือแหลมฉบัง (โครงการวิจัย)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางพลศาสตร์ของท่าเรือแหลมฉบังจากแรงกระทำแผ่นดินไหวในอ่าวไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:โครงการการตอบโต้สถานการณ์น้ำมันรั่วไหลในท่าเรือแหลมฉบัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

12