Search Result of "ท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ"

About 8 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รองชนะเลิศอันดับสองประเภทการนำไปใช้ประโยชน์ ภาคโปสเตอร์ (2011)

ผลงาน:การศึกษาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบชนิดติดตั้งวาล์วกันกลับในตู้อบกล้วย

นักวิจัย: Imgนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:การศึกษาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบชนิดติดตั้งวาล์วกันกลับในตู้อบกล้วย

Img

ที่มา:สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบชนิดติดตั้งวาล์วกันกลับในตู้อบกล้วย

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทรางวัลโครงงานความคิดสร้างสรรค์ ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (2011)

ผลงาน:การศึกษาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบชนิดติดตั้งวาล์วกันกลับในตู้อบกล้วย

นักวิจัย: Imgนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นเข้าภาพจัดงาน

Img
Img

Researcher

นางสาว แก้วกานต์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว, เทคโนโลยีการอบแห้ง, เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume