Search Result of "ทิศทาง"

About 149 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ศักยภาพและทิศทางของสมุนไพรในปศุสัตว์ (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nuanchon Paraksa, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาภาวะผู้นำและทิศทางใหม่เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการสำรวจทิศทางและแนวโน้มการลงทุน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาอุปกรณ์จัดวางทิศทางถังแก๊สแบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการบรรจุแก๊สแอลพีจี (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติกร พัตนพิบูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณชล สธนเสาวภาคย์

แหล่งทุน:เงินอุดหนุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ระบบช่วยลงจอดอัตโนมัติโดยใช้วิทัศน์คอมพิวเตอร์และเซนเซอร์ทิศทาง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678