Search Result of "ทิพย์วดี เมฆะอำนวยชัย"

About 7 results
Img

Researcher

นางสาว กชกร สุรเนาวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Pollution Prevention, Air Pollution Control

Resume

Img

Researcher

ดร. พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:มลพิษทางอากาศ , การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ, การสร้างแบบจำลองมลพิษอากาศ, การสำรวจข้อมูลคุณภาพอากาศด้วยดาวเทียม , ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

Resume

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Observations of Atmospheric Carbon Monoxide and Formaldehyde in Thailand Using Satellites

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลองทางสถิติในการทำนายค่าฝุ่นละอองในอากาศทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลการสำรวจจากดาวเทียม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)