Search Result of "ทิตยาทร บุญแก้ว"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

Economic Transformation and Productivity in Thailand: Why small is beautiful for the size of agriculture?

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img
Img

Researcher

นางสาว วลีรัตน์ สุพรรณชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์พัฒนา ผลิตภาพรวมภาคเกษตร

Resume