Search Result of "ทากูชิ"

About 13 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การออกแบบแผนการทดลอง โดยการรวมวิธีการทากูชิและวิธีอีโวลูชั่นนารีโอเปอเรชั่นเพื่อการปรับปรุงการกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดของกระบวนการ

ผู้เขียน:Imgชลวศา หาญวิวัฒน์วงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายพิชิต สุขเจริญพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงค่าความต้านทานแรงดึงในกระบวนการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์โดยวิธีการออกแบบการทดลอง

ผู้เขียน:Imgนิภาส ลีนะธรรม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตลูกแป้งเหล้าในระดับห้องปฏิบัติการโดยใช้วิธีทากูชิ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555

หัวเรื่อง:การพัฒนาวัสดุนาโนคอมโพสิตพลาสติกชีวภาพในกระบวนการอัดขึ้นรูปด้วยการออกแบบการทดลอง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์โปรติเอสและไลเปสโดยวิธีทากูชิจากกากเมล็ดสบู่ดำด้วยวิธีการหมักแบบแห้ง

ผู้เขียน:Imgอำพล เลือดสงคราม

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgเพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การลดปริมาณของเสียในกระบวนการเชื่อมวงจรโดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์

ผู้เขียน:Imgประภากรณ์ แดงบรรจง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กระบวนการผลิต, การออกแบบการทดลอง, วิศวกรรมซ่อมบำรุง

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Engineering Statistics, Design of Experiment, Operations Research, Quality Control

Resume