Search Result of "ทะลายปาล์มน้ำมัน"

About 53 results
Img

งานวิจัย

การทำปุ๋ยจากทะลายปาล์มน้ำมัน (2010)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภา โซ๊ะสลาม, อาจารย์, Imgรศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การแยกกรดฟูมาริคจากน้ำหมักทะลายปาล์มน้ำมัน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอันธิกา บุญแดง

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตกรดฟูมาริกจากทะลายปาล์มน้ำมัน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอันธิกา บุญแดง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตเยื่อจากทะลายปาล์มน้ำมันโดยวิธีฟอกขาวเพื่อทำกระดาษหัตถกรรม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป, Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123