Search Result of "ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเสพยาเสพติดซ้ำของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์

ผู้เขียน:Imgทัศนาพร หลั่งน้ำทิพย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเสพสุราซ้ำของผู้ป่วยสุราในสถาบันธัญญารักษ์

ผู้เขียน:Imgวาสนา คงสมบัติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของรูปแบบสุขศึกษาตามทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มช่วยเหลือตนเองเพื่อลดความเครียดในผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:ImgArporn SUWANJEDSADALERT

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

นางสาว ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:air pollution, indoor air pollution, environmental

Resume