Search Result of "ทรรศนะของนิสิตจบใหม่ นักวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์"

About 3 results
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา

หัวเรื่อง:นักวิทยาศาสตร์ในทรรศนะของนิสิตจบใหม่สาขาการสอนวิทยาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาปฐมวัย, การจัดประสบการณ์ หลักสูตร, การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้, วิทย์คณิตสำหรับเด็กปฐม

Resume

Img

Researcher

ดร. ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอนใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม, การทำโครงงานวิทยาศาสตร์, การใช้แหล่งเรียนรู้ในการสอนวิทยาศาสตร์, การพัฒนาวิชาชีพครู

Resume