Search Result of "ทรงศักดิ์ สกุลนิยมพร"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์แบบจำลองการถ่ายโอนความร้อนเชิงพลวัตในการวิเคราะห์ผลตอบสนองทางเวลาของหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบอัตโนมัติ

ผู้เขียน:Imgทรงศักดิ์ สกุลนิยมพร

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางมยุรี เทศผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)