Search Result of "ทนเค็ม"

About 190 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีหญ้าทนเค็ม (รูซี่และกินนี่สีม่วง) (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์, Imgนางอรุณี ยูวะนิยม

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกสายพันธุ์อ้อยทนเค็มภายใต้ระบบการควบคุมสภาวะแวดล้อมและตรวจสอบยีนทนเค็มโดยผ่านกลไก DNA methylation (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศศิวิมล ชื่นเจริญ, Imgนายสุริยันต์ ฉะอุ่ม

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบความทนเค็มในสภาพแปลงทดลองของหญ้าแฝกที่ผ่านการเหนี่ยวนำด้วยโคลชิซีน (2009)

หัวหน้าโครงการ:นางสุภาภรณ์ ศรีทับทิม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุภาภรณ์ ศรีทับทิม

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ

Img
Img
12345678910