Search Result of "ถ่านยางพารา"

About 3 results
Img

ที่มา:มูลนิธิชัยพัฒนา

หัวเรื่อง:การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรีด้วยไม้ยางพาราและถ่านไม้ยางพาราเพื่อบำบัดน้ำเสียในพื้นที่จำกัด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิชัยพัฒนา

หัวเรื่อง:การบำบัดสีย้อมผ้าในน้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้า โครงการพัฒนาดอยตุง โดยไม้ยางพาราและถ่านไม้ยางพารา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:เคมีวิเคราะห์

Resume