Search Result of "ถาวร วัชราภัย"

About 2 results
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : ศึกษาความสัมพันธ์ของกล้วยไม้สกุลหวายจากการงอกของเรณู)

ผู้เขียน:Imgรัชนีกร อุ่ยตระกูล, Imgถาวร วัชราภัย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

การศึกษาการงอกของเรณูครั้งนี้ เป็นการศึกษาทาง cytotaxonomy เพื่อดูผลของ chromosome behavior ใน meiosis เนื่องจากเรณูเป็นผลของ meiosis การงอกของเรณู จึงมีความสัมพันธ์กับ chromosome behavior อีกที่หนึ่ง และ behavior ของ โครโมโซม ใน meiosis เป็นแนวทางให้ทราบถึง homology ของ genome ของต้นไม้ เราจึงศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง species ได้จาก pollen ถ้า species ใดมีความสัมพันธ์กันมาก การงอกของ pollen ก็ย่อมจะมากขึ้นตามลำดับเนื่องจาก meiosis ปกติมากขึ้น ดังนั้นแทนที่จะดูจาก meiosis โดยตรงเราดูจากเรณู ของ hybrid ว่า viable หรือ non-viable ซึ่งสะดวกกว่ามากแล้วเทียบหาความสัมพันธ์ระหว่าง species จากจำนวนการงอกนี้

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 003, Issue 2, Dec 63 - Dec 63, Page 55 - 57 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Daylength and Temperature in Relation to Flowering of Rhynchostylis gigantean)

ผู้เขียน:Imgอรดี อินทุวงศ์, Imgถาวร วัชราภัย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

จากเอกสารเลขที่ 885 เดือนตุลาคม 2495 เรื่อง Day Length and Temperature in Relation to Growth and Flowering of Orchids เขียนโดย Gavino B. Rotor Jr. สถานีทดลองพืชกรรมแห่งมหาวิทยาลัย Cornell, New York รายงานว่า กล้วยไม้สามารถที่จะมีดอกเร็วหรือช้าผิดฤดูกาลได้ โดยการทำให้มี photoperiod และอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของกล้วยไม้นั้นๆ สำหรับกล้วยไม้ช้างซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Rhynchostylis gigantea เป็นพืชที่มี flowering bud โผล่ให้เห็นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป และมีการเจริญช้ามาก จากการสังเกตแทบจะไม่เห็นการเจริญเติบโตเลยจนกว่าจะถึงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูหนาวมีอุณหภูมิต่ำ กลางวันสั้น กลางคืนยาว ช่อดอกจะยาวขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายใน 2-4 สัปดาห์ดอกจะบาน เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพืชต่างชนิดกันถ้าดอกบานไม่พร้อมกัน ก็ไม่มีโอกาสจะผสมพันธุ์กันเพื่อทำให้เกิดพันธุ์ใหม่ ถ้าเราสามารถบังคับกล้วยไม้ช้างให้บานผิดฤดูกาลได้ โดยให้บานพร้อมกับกล้วยไม้ชนิดอื่นๆก็จะเปิดโอกาสที่จะผสมพันธุ์ทำให้เกิดพันธุ์ใหม่ที่ดี ให้ดอกปีละหลายหนก็ได้ เป็นสิ่งที่ควรจะทดลองดูกันบ้าง ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็เพื่อการค้าโดยตัดดอกขาย คิดว่าคงจะได้ราคาดีดังนั้นเมื่อมีรายงานการค้นคว้าแสดงอย่างเด่นชัดว่า โดยการทำให้มี photoperiod และอุณหภูมิเหมาะสม ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของช่อดอกซึ่งหมายถึงการเร่งเวลาให้ออกดอกผิดฤดูกาลด้วย ช้างก็เป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งจึงเป็นสิ่งที่น่าคิดและเชื่อว่าต้องทำให้นักเลี้ยงกล้วยไม้ตื่นเต้นและใคร่ที่จะเห็นผลการทดลองนี้ โดยการทำให้กลางวันสั้นกลางคืนยาว และมีอุณหภูมิต่ำ คือ ทำให้มีสภาพเช่นเดียวกับฤดูหนาว จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของช่อดอกของช้างเช่นเดียวกับกล้วยไม้อื่นๆบ้าง

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 004, Issue 1&2, Jan 64 - Jun 64, Page 1 - 6 |  PDF |  Page