Search Result of "ถั่วเหลืองงอก"

About 16 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของถั่วเหลืองงอกต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันเพ็ญ มีสมญา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, Imgนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ "มหาวิทยาลัยบูรพา 2554"

หัวเรื่อง:ผลของสายพันธุ์เชื้อราและระยะเวลาในการหมักถั่วเหลืองงอกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณ GABA ในผลิตภัณฑ์แป้งถั่วเหลืองงอก

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักถั่วเหลืองงอกและข้าวกล้องงอกด้วย Rhizopus oligosporus เพื่อใช้เป็นสารอาหารเสริม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Burapha University International Conference 2012 (BUU2012)

หัวเรื่อง:ผลของถั่วเหลืองงอกต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง

Img

ที่มา:KURDI

หัวเรื่อง:ผลของถั่วเหลืองงอกต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันเพ็ญ มีสมญา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, Imgนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Cereal Products Development

Resume

Img

Researcher

ดร. วันเพ็ญ มีสมญา

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การประเมินคุณค่าทางโภชนาการด้านโปรตีน ไขมัน ใยอาหารในหนู และคน, อาหารฮาลาล และการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล, (Nutrition in Protein Fat, Dietary Fiber, Halal Food)

Resume

Img

Researcher

นางสาว เยาวดี คุปตะพันธ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Protein Quality Evaluation by invivo and invitro method Health and Nutrition

Resume

Img

Researcher

นางสาว ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Food safety, Health and Nutrition

Resume