Search Result of "ถั่วฝักยาว"

About 64 results
Img

งานวิจัย

การใช้ถ่านชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตการดูดกินธาตุอาหาร ปริมาณผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตถั่วฝักยาวไร้ค้างที่ปลูกในระบบปลูกพืชไร้ดิน (2018)

หัวหน้าโครงการ:สายชล สุขญาณกิจ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนภัทร ปลื้มพวก, Imgสายชล สุขญาณกิจ

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Img

งานวิจัย

ผลของไนโตรเจน ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารของถั่วฝักยาวไร้ค้าง (2018)

หัวหน้าโครงการ:สายชล สุขญาณกิจ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนภัทร ปลื้มพวก, Imgสายชล สุขญาณกิจ

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาถั่วฝักยาวในระบบเกษตรอินทรีย์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การเปรียบเทียบสายพันธุ์ลูกผสมถั่วฝักยาวไร้ค้าง (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่18 ถั่วฝักยาว

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่18 ถั่วฝักยาว
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: kIZmaag9QBQ
Updated: 2012-11-18T10:26:50.000Z
Duration: 716 seconds


Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบสายพันธุ์ลูกผสมถั่วฝักยาวไร้ค้าง

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เส้นทางและการประเมินลักษณะทางพันธุกรรมของลักษณะทางการเกษตร ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตบางประการของถั่วฝักยาว (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

Img

ที่มา:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาถั่วฝักยาวในระบบเกษตรอินทรีย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์, อาจารย์

1234