Search Result of "ถังไซโล"

About 4 results
Img
Img

Researcher

นาย สมพจน์ คำแก้ว

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย ไชยยงค์ หาราช

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิจัย ออกแบบ และทดสอบสมรรถนะเครื่องจักรกลการเกษตร, การออกแบบ วางแผน ควบคุมการผลิตผลิตผลการเกษตร และการแปรรูป ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย, ระบบน้ำชลประทานเพื่อการเกษตร, พลังงานทดแทน

Resume

Img

Researcher

นาย กิตติเดช โพธิ์นิยม

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว, เทคโนโลยีการผลิตพลังงานเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเอง

Resume